Algemene Voorwaarden Autobedrijf Mark Steggink

1.

Autobedrijf Mark Steggink is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 54775167

2.

Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle opdrachten die worden aanvaard door of namens Autobedrijf Mark Steggink en op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Autobedrijf Mark Steggink is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Indien deze algemene voorwaarden op een overeenkomst met opdrachtgever van toepassing zijn, zijn ze ook toepasselijk op andere opdrachten die met dezelfde opdrachtgever tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval waarbij een opdracht door een bepaalde persoon moet worden uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval een opdracht aan twee of meer personen verstrekt) van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle personen die voor Autobedrijf Mark Steggink werkzaam zijn of waren, hetzij als werknemer, derde-opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.

4.

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Autobedrijf Mark Steggink is Nederlands recht van toepassing. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.

5.

Indien in verband met een aan Autobedrijf Mark Steggink verstrekte opdracht derden dienen te worden ingeschakeld, zal Autobedrijf Mark Steggink , waar mogelijk, vooraf overleggen met opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Opdrachtgever machtigt hierbij Autobedrijf Mark Steggink om aansprakelijkheidsbeperkingen van dergelijke derden namens en mede ten behoeve van opdrachtgever te aanvaarden.

6.

Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Autobedrijf Mark Steggink steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Autobedrijf Mark Steggink wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval krachtens de verzekeringspolis voor rekening van Autobedrijf Mark Steggink komt. Autobedrijf Mark Steggink is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken. Autobedrijf Mark Steggink sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheidsbeperking is tevens van toepassing als Autobedrijf Mark Steggink  ten onrechte een opdracht wordt geweigerd en daaruit schade voortvloeit.

7.

Onverminderd verval van rechten op grond van niet tijdig protesteren in de zin van artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingen tot betaling van schadevergoeding door verloop van een jaar na de dag waarop opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Autobedrijf Mark Steggink voor die schade.

8.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Autobedrijf Mark Steggink  vrijwaart opdrachtgever Autobedrijf Mark Steggink  tegen alle vorderingen die een derde op enig tijdstip op Autobedrijf Mark Steggink mocht hebben in verband met de opdracht verstrekt aan Autobedrijf Mark Steggink door opdrachtgever, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Autobedrijf Mark Steggink lijdt of maakt in relatie tot een dergelijke vordering.

9.

Autobedrijf Mark Steggink is op grond van geldende wetgeving (o.a. Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) verplicht om de identiteit van opdrachtgever en zijn uiteindelijke belanghebbende vast te stellen en ongebruikelijke transacties te melden. Opdrachtgever dient alle daarvoor benodigde informatie aan Autobedrijf Mark Steggink ter beschikking te stellen. Autobedrijf Mark Steggink is bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat de gevraagde informatie is ontvangen. Op grond van de Wwft mag Autobedrijf Mark Steggink  een opdrachtgever niet op de hoogte brengen van een dergelijke melding.

10.

Opdrachtgever is aan Autobedrijf Mark Steggink honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Autobedrijf Mark Steggink worden vastgesteld. Autobedrijf Mark Steggink is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te vragen voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten. Deze worden aan het eind van de opdracht of tussentijds verrekend. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).

11.

Facturering door Autobedrijf Mark Steggink gebeurt maandelijks, tenzij anders overeengekomen. Declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Autobedrijf Mark Steggink het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum. Daarnaast is Autobedrijf Mark Steggink alsdan gerechtigd om haar dienstverlening op te schorten totdat de betalingsverplichtingen volledig zijn voldaan. Autobedrijf Mark Steggink is niet aansprakelijk voor schade die dientengevolge ontstaat. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie moet schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar worden gemaakt aan Autobedrijf Mark Steggink .

12.

Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst van opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. Opdrachtgever dient bij een opzegging ten minste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht door Autobedrijf Mark Steggink .

13.

Autobedrijf Mark Steggink kent een interne klachtenregeling die van toepassing is op alle klachten die schriftelijk worden geuit. Daarnaast neemt Autobedrijf Mark Steggink deel aan de Klachten- en Geschillenregeling.

14.

Door gebruik te maken van de diensten van Autobedrijf Mark Steggink gaat opdrachtgever ermee akkoord dat Autobedrijf Mark Steggink  (persoonlijke) gegevens van opdrachtgever verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever stemt in met het opnemen van de (persoons- of bedrijfs-) gegevens van opdrachtgever in de digitale en administratieve systemen van Autobedrijf Mark Steggink .

15.

Alle geschillen tussen opdrachtgever en Autobedrijf Mark Steggink die voortvloeien uit of verband houden met de aan Autobedrijf Mark Steggink verstrekte opdracht en die niet via de klachten- en geschillenregeling zijn afgehandeld worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, vestiging Almelo, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.